Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Aplikace

Hlavním účelem webové mapové aplikace „Typová opatření pro omezení sucha“ je zpřístupnit široké veřejnosti informace o možnostech řešení opatření pro omezení sucha v zájmovém území pomocí zobrazení podkladů o vzorových lokalitách, ve kterých byla realizována opatření pro omezení sucha. Vzorové lokality jsou zájmovému území přiřazeny na základě podobnosti vybraných územních charakteristik. Zájmovým územím je myšlena buď konkrétní plocha (pro plošná opatření), nebo konkrétní úsek vodního toku (pro opatření revitalizace na tocích).

Adresy aplikace

Na základě výsledků výzkumných projektů byl vytvořen základní koncept atlasu hydrologických poměrů. Atlas obsahuje popis základních hydrologických veličin pro všechny UPOV jako jsou M-denní vody, dlouhodobé průměry, atd. Atlas bude průběžně doplňován o další výstupy.Adresy aplikace

Hydrologický režim vodních toků je v posledních letech měněn postupem klimatických změn, a to zejména zvyšující se teplotou vzduchu, zvyšující se potenciální evapotranspirací, změnami v plošném rozložení srážek, sníženou zásobou vody ve sněhu a dalšími. Aplikace umožňuje naměřená data v pilotních lokalitách prohlížet a porovnávat v základních charakteristikách s lety předchozími od roku 1961.
Adresy aplikace