Operační program Životní prostředí a fond EU

Mapy

V této mapové kompozici je zobrazena regionalizace území České republiky podle míry ohrožení suchem vztažená k prostorové jednotce správního území okresů.

Tato mapová kompozice vizualizuje výsledky úlohy, v rámci které bylo v pilotním povodí Husího potoka provedeno zhodnocení potenciálu přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině. Úloha popisuje a hodnotí jednotlivé typy opatření v ploše povodí (na zemědělské i lesní půdě), malé vodní nádrže (dle ČSN 75 2410) a opatření na tocích. Zároveň je hodnocen i potenciální vliv těchto opatření na biologickou složku ekologického stavu. Výsledkem jsou doporučení vhodných typů opatření pro zlepšení retence vody v krajině, které zároveň přispějí ke zlepšení ekologického stavu vodních útvarů. Podrobněji se zpráva zabývá zásadami pro obnovu zaniklých vodních prvků v krajině, včetně mokřadů. Samostatná kapitola je věnovaná zhodnocení účinnosti různých typů již realizovaných opatření, která byla navržena za účelem zlepšení zadržení vody v krajině. V pilotním povodí Husího potoka je navržen soubor opatření na zemědělské půdě spolu s MVN a modelován účinek několika variant těchto opatření na snížení povrchového odtoku. Zpráva analyzuje i současný právní stav ve vztahu k navrhovaným typům opatření a dává doporučení pro změny.

Mapová kompozice zobrazuje průměrné roční odtokové výšky za období 1981-2015, které jsou modelované bilančním hydrologickým modelem Bilan pro 133 mezipovodí (hydrologicky uzavřené území nebo území hydrologicky uzavřené mezi dvěma či více vodoměrnými stanicemi) pokrývající celé území České republiky. Hodnoty jsou průměrné pro celou plochu daného mezipovodí a lze je interpretovat jako množství vody, které proteče uzávěrným profilem vymezeného území. Velikost odtoku je dána především rozdílem mezi srážkovým úhrnem a aktuální evapotranspirací. Dále jsou v kompozici zahrnuty odtokové výšky v roce 2015 a hodnoty odtoku pro 5 a 10 leté sucho.

Adresy map a mapových služeb

Mapová kompozice zobrazuje průměrné roční srážkové úhrny za období 1981-2015, které jsou interpolované pro 133 mezipovodí (hydrologicky uzavřené území nebo území hydrologicky uzavřené mezi dvěma či více vodoměrnými stanicemi) pokrývající celé území České republiky. Hodnoty jsou průměrné pro celou plochu daného mezipovodí a lze je interpretovat jako množství vody, které v průměru spadlo na dané území za období 1981-2015. Dále je v kompozici vrstva, která udává průměrné úhrny v roce 2015.

Mapová kompozice zobrazuje průměrné teploty vzduchu za období 1981-2015, které jsou interpolované a korigované dle nadmořské výšky pro 133 mezipovodí (hydrologicky uzavřené území nebo území hydrologicky uzavřené mezi dvěma či více vodoměrnými stanicemi) pokrývající celé území České republiky. Hodnoty jsou průměrné pro celou plochu daného mezipovodí. Dále je v kompozici vrstva, která udává průměrné teploty vzduchu v roce 2015.

Mapová kompozice zobrazuje průměrné roční zásoby vody ve sněhu za období 1981-2015, které jsou modelované bilančním hydrologickým modelem Bilan pro 133 mezipovodí (hydrologicky uzavřené území nebo území hydrologicky uzavřené mezi dvěma či více vodoměrnými stanicemi) pokrývající celé území České republiky. Hodnoty jsou průměrné pro celou plochu daného mezipovodí. Dále je v kompozici vrstva, která udává průměrné hodnoty zásob v roce 2015.

Mapová kompozice obsahuje lokality - hydrogeologické rajony, hydrologická povodí a vodní nádrže, které jsou rizikové z hlediska dopadu sucha na užívání vod. Lokality byly určeny pomocí bilančních metod posuzujících dlouhodobě dostupné zdroje vody vzhledem k současným požadavkům na užívání vod, zejména odběry. Lokality byly klasifikovány jako rizikové, potenciálně rizikové (zejména tam, kde je nižší spolehlivost hodnocení) a nerizikové.