Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Meziresortní komise VODA-SUCHO

Během posledních let se patrně v souvislosti s probíhající klimatickou změnou významně zvýšil výskyt epizod sucha. V reakci na významné epizody sucha z přelomu let 2013 a 2014 byly z iniciativy ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve spolupráci s VÚV TGM, v.v.i., učiněny kroky ke vzniku pracovní skupiny SUCHO.

Na prvním jednání pracovní skupiny dne 9. 4. 2014 bylo konstatováno, že problematika sucha je v České republice zcela nové téma, a proto by bylo vhodné při jejím komplexním řešení využít zkušeností z řešení problematiky povodní. Povodním byla za posledních dvacet let na základě významných povodňových událostí věnována značná pozornost, která vedla k dnešní uspokojivé připravenosti z legislativního, organizačního i technického hlediska.

Díky tomu se po dohodě s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou spojila pracovní skupina SUCHO s již existující pracovní skupinou VODA, zřízenou při VÚMOP, v.v.i., čímž vznikla Mezirezortní komise VODA-SUCHO (dále jen komise).

Komise je rozdělena na výkonný výbor a poradní orgán a její činnost se řídí Jednacím řádem komise. Z jednání komise se pořizují záznamy dostupné zde.

V souvislosti se vznikem komise ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí uzavřely Memorandum o spolupráci.

Cílem meziresortní komise VODA-SUCHO bylo připravit návrh koncepce ochrany před negativními dopady sucha pro území České republiky, která by v blízké až střednědobé budoucnosti zajistila obdobnou komplexní připravenost z hlediska problematiky sucha.

Prvním výstupem činnosti komise byl materiál s názvem Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, který Vláda ČR schválila dne 29. července 2015 usnesením č. 620.

Schválený materiál definoval 49 úkolů, jejichž splněním byli pověřeni zástupci jednotlivých dotčených resortů. Úkoly byly rozděleny do šesti tematických skupin, které zahrnují monitorovací a informativní opatření, legislativní opatření, organizační a provozní opatření, ekonomická opatření, technická opatření, environmentální opatření a jiná opatření. Jednalo se především o rozsáhlé výzkumné analýzy. O způsobu plnění jednotlivých úkolů měla dle výše zmíněného usnesení informovat meziresortní komise členy vlády do konce roku 2016. Vznikla tak Informace o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ; pro větší přehlednost obsahuje materiál pouze stručné plnění úkolů, podrobnější informace jsou uvedeny v příloze. V rámci plnění některých úkolů byly zadány výzkumné analýzy, odkaz na jejich souhrnné zprávy je uveden v plnění příslušných úkolů. Kvůli svému rozsahu nejsou součástí vlastního předkládaného materiálu.

V srpnu 2016 byl na půdorysu komise představen první návrh osnovy Koncepce na ochranu před následky sucha pro území ČR (dále jen koncepce) s přílohami, který byl za účasti všech členů komise dále rozpracován tak, aby postihl všechny aspekty sucha, kterým může Český republika v blízké až středně vzdálené budoucnosti čelit. Dne 23. března 2017 se ve VÚV uskutečnil odborný pracovní seminář za účasti členů poradního orgánu a výkonného výboru komise k naplnění jednotlivých bodů osnovy koncepce podklady připravenými na základě plnění usnesení č. 620. Výsledkem jednání byl mimo jiné požadavek na úpravu osnovy a struktury koncepce v souladu s metodikou ministerstva pro místní rozvoj. Nový formát koncepce byl představen v dubnu 2017, zpracování náplně koncepce bylo dokončeno na konci května 2017. Počátkem června 2017 byl dokument odeslán do meziresortního připomínkového řízení. V souladu s usnesením č. 620 byla koncepce předána k projednání vládou ČR do konce června 2017 a posléze přijata vládou ČR dne 24. července 2017 usnesením č. 528.

V návaznosti na popis rozhodujících pozorovaných změn hydroklimatických poměrů v ČR jsou v koncepci představeny zásadní vize a strategické cíle, pro jejichž dosažení byla navržena opatření, která jsou rozdělena do pěti tematických pilířů. Nad rámec těchto pěti pilířů jsou zcela zásadní opatření legislativního a ekonomického charakteru, která jsou předpokladem pro úspěšnou implementaci navrhovaných opatření.

Procesy zvyšování ochrany území ČR před následky sucha a nedostatku vody musí probíhat na několika úrovních najednou a je třeba do nich zapojit co nejširší spektrum zainteresovaných skupin. Je třeba urychlit a zefektivnit realizaci těch opatření, která působí především preventivně a lze je přijmout v co nejkratším časovém horizontu a v co největším plošném měřítku. Jedná se především o opatření na zemědělské půdě, opatření na zadržování vody v krajině a opatření na snižování spotřeby vody.

Dále je třeba se zaměřit na klíčová opatření, která povedou k nastavení procesů pro operativní řešení sucha a nedostatku vody. To je oblast, která zahrnuje přípravu nové hlavy vodního zákona a přípravu plánů pro zvládání sucha. Současně s těmito procesy musí probíhat příprava složitějších strategických opatření, která mají potenciál razantně snížit zranitelnost území vůči nedostatku vody – do této skupiny patří opatření na stávající vodárenské a vodohospodářské infrastruktuře včetně zajištění nových nebo alternativních zdrojů vody.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat systematickému vzdělávání obyvatelstva v tématu zodpovědného hospodaření s vodou a osvětě o významu vody a sucha v ČR vůbec. Do budoucna je třeba věnovat pozornost bilanci vody v jednotlivých částech hydrologického cyklu včetně vodní páry v atmosféře. Ukazuje se, že pro efektivní adaptaci na nové klimatické poměry bude klíčové najít účinná opatření směřující ke stabilizaci cyklů energie a vody.

Na tomto místě je třeba poděkovat všem členům meziresortní komise VODA-SUCHO a další odborníkům z výzkumných organizací a komerční sféry, kteří svými příspěvky do diskuse, konzultacemi a řadou podkladových materiálů přispěli k vypracování společného koncepčního dokumentu a k vytvoření společného konsensu v oblasti ochrany před následky sucha.

Dne 27. listopadu 2017 bylo na 10. jednání výkonného výboru komise rozhodnuto o prodloužení mandátu činnosti komise minimálně do konce roku 2022, kdy má podle vládního usnesení č. 528 komise zpracovat a předložit vládě ČR na vědomí informaci o naplňování Koncepce. Komise dále projednala a schválila návrh nového Jednacího řádu komise a při té příležitosti též aktualizovala jmenný Seznam členů výkonného výboru a poradního orgánu komise.

Pro následující 5leté období je úlohou komise zejména: 1) koordinovat činnosti odpovědných resortů při naplňování opatření z Koncepce, 2) evidovat a vyhodnocovat realizovaná opatření, 3) navrhovat jiná opatření v souvislosti s aktuální hydrologickou situací, 4) identifikovat finanční nároky pro realizaci opatření a jejich potenciální dopad na státní rozpočet a 5) zpracovávat a předkládat dokumenty o plnění koncepce na vědomí dotčeným ministrům/vládě ČR (např. zpracování každoroční zprávy o pokroku na vědomí dotčeným ministrům).

Komise by pak zejména měla apelovat na včasné zahajování realizační fáze jednotlivých opatření z Koncepce (např. pilotní řešení v ploše povodí, na zemědělské půdě, v úsporných technologiích), dále v co největší míře podporovat osvětovou činnost v oblasti nakládání s vodou a ochrany vodních zdrojů a v neposlední řadě upozorňovat na potřebné změny příslušné legislativy.

Přílohy:

PřílohaVelikost
Záznam ze 2. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 19.2.2014 na MŽP45.16 KB
Záznam ze 3. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 14. 2. 2015 ve VÚV TGM42.63 KB
Záznam z jednání zástupců výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 11. 11. 2015 ve VÚV TGM33.7 KB
Záznam ze 4. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 10. 2. 2016 ve VÚV TGM 51.96 KB
Záznam z 5. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 15. 6. 2016 ve VÚV TGM44.97 KB
Záznam ze 6. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 14. 9. 2016 ve VÚV TGM539.71 KB
Záznam ze 7. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 27. 10 . 2016 ve VÚV TGM65.22 KB
Záznam z 8. jednání výkonného výboru Meziresortní komise - 18.1. 2017 ve VÚV TGM VODA-SUCHO362.82 KB
Záznam z 9. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 25. 4. 2017 ve VÚV TGM63.34 KB
Záznam z 10. jednání výkonného výboru meziresortní komise VODA-SUCHO - 27. 11 . 2017 na MZe42.91 KB
Záznam z 11. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 17. 4. 2018 ve VÚV TGM366.58 KB
Záznam z 12. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 19.6. 2018 ve VÚV TGM368.8 KB
Záznam z 13. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 11.9.2018 ve VÚV TGM366.66 KB
Záznam z 15. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 15. 10. 2019 ve VÚV TGM45.67 KB
Záznam z 16. jednání výkonného výboru Meziresortní komise VODA-SUCHO - 15. 1. 2020 ve VÚV TGM30.03 KB