Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Umělá infiltrace

Projekt „Zpracování metodiky pro posuzování problematiky umělé infiltrace v ČR“ iniciovalo Ministerstvo životního prostředí koncem roku 2009 a v rámci hospodářské soutěže se realizátorem projektu stal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, společně s následujícími kooperujícími organizacemi: AQUATEST a.s., Geotest a.s., Envigeo s.r.o., a Progeo s.r.o.

Téma projektu zapadal do tehdejší strategie zvyšování adaptability naší společnosti na probíhající klimatickou změnu a v současné době odpovídá cílů projektu Sucho. Jeho cílem byla metodická příprava rozvoje aktivity, která má v Čechách dlouhou tradici, nicméně v posledních desetiletích byla prakticky zcela zapomenuta.

Podle zadání měl projekt vyřešit v průběhu osmi měsíců následující soubor problémů:

  1. Zajištění překladů informačních materiálů týkajících se uvedené problematiky především pro vodoprávní úřady a organizace zabývající se jímáním, upravováním a distribucí vod.
  2. Zhodnocení současných tuzemských a světových zkušeností se zasakováním podzemních vod. Hlavním zdrojem informací byly státy jižní Evropy a regiony se semiaridním typem klimatu.
  3. Vytvoření metodiky na zhodnocení celého území ČR z hlediska možnosti aplikace zasakování, stanovení oblastí potenciálně vhodných pro umělou infiltraci.
  4. Zpracování návrhu prací na vybraných pilotních lokalitách.
  5. Posouzení, sjednocení a doporučení způsobů matematického modelování řešené problematiky.
  6. Zajištění informovanosti příslušných vodoprávních úřadů a vodohospodářských orgánů, obcí, krajů, sdružení obcí, organizací atd. zabývajících se vyhledáváním, jímáním, distribucí a upravováním podzemních vod.

Všechna prezentovaná aktivita byla chápána jako příprava návazného velkého projektu, jehož cílem mělo být otestovat vybrané pilotní lokality a v konečné fázi předat koncovému uživateli funkční území pro různé typy umělé infiltrace. K postupné realizaci těchto cílů však dochází až v současné době.